Na osnovu Zakona o privrednim društvima, direktor TEHNOPOLIS D.O.O. Pančevo dana 25.12.2017. godine doneo je Uslove korišćenja kako sledi

USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET PLATFORME MINIOGLASI.COM PRIVREDNOG DRUŠTVA TEHNOPOLIS D.O.O.


1. OPŠTE ODREDBE
Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo internet platforme Minioglasi.com, www.minioglasi.com (u daljem tekstu: Minioglasi.com) i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između društva TEHNOPOLIS D.O.O. Pančevo ogranak 1 - Tehno, sa sedištem u ulici Drinska 17/25, 26000 Pančevo, registrovano u Agenciji za privredne registe, MB 08805709, PIB 103231122, račun broj 355-1058362-46 Vojvođanska banka (u daljem tekstu: TEHNOPOLIS D.O.O.) i svakog pojedinog korisnika, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Minioglasi.com.

Minioglasi.com su prevashodno namenjeni za:

(i) postavljanje komercijalnih poruka, tj. oglasnih poruka za prodaju nove i polovne ženske odeće, ženske obuće, dečuje odeće, dečije obuće, torbi, galanterije, aksesoara, kozmetike, opreme za bebe i igračke; i
(ii) pružanje usluga reklamiranja putem banera bilo da su prethodno izrađeni od strane zainteresovanog lica ili od strane TEHNOPOLIS D.O.O., u skladu sa odeljkom Marketing i Cenovnikom za marketing.
Poslovanje društva TEHNOPOLIS D.O.O. putem Minioglasi.com regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 95/2013), te drugim zakonima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani tim zakonom.

2. PRUŽALAC USLUGE INFORMACIONOG DRUŠTVA, INTERNET PLATFORME
TEHNOPOLIS D.O.O. je pružalac usluga informacionog društva koji korisnicima usluga - oglašivačima u Republici Srbiji pruža usluge objavljivanja i promocije komercijalnih poruka (u daljem tekstu: oglas(i)) na Minioglasi.com. TEHNOPOLIS D.O.O. omogućava korišćenje usluga i sadržaja Minioglasi.com, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja Minioglasi.com (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja). TEHNOPOLIS D.O.O. poštuje prava ličnosti, privatnosti, prava o zaštiti podataka, autorskih i drugih srodnih prava, kao i dobrih poslovnih običaja, u svemu u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Svako korišćenje Minioglasi.com u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža TEHNOPOLIS D.O.O. i kršenjem Uslova korišćenja.

3. KORISNIK USLUGA I REGISTRACIJA
Korisnikom usluga koje pruža TEHNOPOLIS D.O.O. smatra se fizičko lice koje se registrovalo na Minioglasi.com, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registracijom i korišćenjem Minioglasi.com, korisnici pristaju na Uslove korišćenja Minioglasi.com, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa pružaocem usluge informacionog društva. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog. Lice postaje korisnik prijavljivanjem na Minioglasi.com, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja koji je TEHNOPOLIS D.O.O. poslao putem elektronske pošte na adresu koju je korisnik naznačio prilikom započinjanja postupka registracije). Na taj način korisnik daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih korisnik pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja. Svako punoletno, poslovno sposobno fizičko lice može postati korisnik na Minioglasi.com.

4. OGLAŠAVANJE OD STRANE KORISNIKA USLUGA
Registrovani korisnik usluga može postavljati oglase i/ili koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima usluga. Sistem elektronskih poruka omogućava brzu, laku i jednostavnu komunikaciju između registrovanih korisnika i detaljno je uređen članom 8 ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. U skladu sa članom 11. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, za oglašavanje na Minioglasi.com neophodan je unos popunjenog obrasca deklaracije sa podacima o oglašivaču, oglasnoj poruci i proizvođaču oglasne poruke - kada i ako je primenjivo. Registrovani korisnik usluga ne mora uneti ove podatke, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas. Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail, ili na broj telefona u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa kao i kontakta od strane Minioglasi.com tima u vezi sa pomoći ili promocijom usluga Minioglasi.com. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa (dostavljen tekst poruke sa slikama i njegov kontakt telefon) biti objavljen na internet stranici Minioglasi.com i da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu, tokom trajanja oglasa. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

5. ZAŠTITA PRAVA TREĆIH LICA
TEHNOPOLIS D.O.O. će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan;
 • nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja Minioglasi.com, zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

6. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA
TEHNOPOLIS D.O.O. od svojih registrovanih korisnika usluga prikuplja lične podatke. Svrha, odnosno obaveza prikupljanja je definisana članom 11. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Takođe, svrha prikupljanja podataka je i sprečavanje zloupotreba u oglašavanju. Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka Minioglasi.com i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja na Minioglasi.com. Lica koja koriste podatke su: lica koja imaju ugovorni ili radni odnos sa TEHNOPOLIS D.O.O., lica sa kojima korisnik usluga stupa u komunikaciju (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka. Davanje podataka iz deklaracije je dobrovoljno. Registrovani korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slucaju ne može postaviti oglas na Minioglasi.com. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge Minioglasi.com kao što je komunikacija sa korisnicima usluga. U slučaju da korisnik usluga želi da postavi oglas na Minioglasi.com, onda je po sili Zakona o oglašavanju obavezan da dostavi svoje podatke Minioglasi.com. Ti podaci moraju biti istiniti. Korisnik usluga koji je uneo svoje podatke prilikom postavljanja oglasa, ima pravo da svoje podatke opozove. Zahtevom administraciji njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje, a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu 30 dana od dana poslednjeg objavljivanja bilo kog njegovog oglasa. Takav korisnik više ne može koristlti usluge Minioglasi.com. U slučaju promene podataka, korisnik usluga koji je uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom postavljanja sledećeg oglasa svoje podatke ažurira. U slučaju nedozvoljene obrade korisnici usluga imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju. TEHNOPOLIS D.O.O. ne odgovara za tačnost podataka koje su na Minioglasi.com unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

7. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
Dokument "Pravila privatnosti korisnika" je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

8. PRAVILA I USLOVI ZA SLANJE ELEKTRONSKIH PORUKA I DAVANJE PONUDA
Svojim registrovanim korisnicima Minioglasi.com nudi besplatnu uslugu komunikacije i promocije svojih oglasa putem sistema elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima usluga (u daljem tekstu: poruka/poruke). Poruke se razmenjuju putem mini društvene mreže na Minioglasi.com a u okviru koje registrovani korisnici mogu da razmenjuju elektronske poruke (u daljem tekstu: poruka / poruke), prave grupe i objavljuju određene događaje. Razmena poruka, formiranje grupa i događaja i uopšte svaki vid komunikacije između registrovanih korisnika na Minioglasi.com je slobodan pod uslovom poštovanja sledećeg:

 • Zabranjeno je slanje poruka, formiranje grupa ili događaja sa namerom da se oteža oglašavanje drugih korisnika usluga. 
 • Zabranjeno je slanje poruka, formiranje grupa i objavljivanje događaja kojima se vređaju drugi korisnici usluga ili koji predstavljaju povredu prava trećih lica. 
 • Zabranjeno je slanje poruka, formiranje grupa ili događaja kojima se vređaju lica na nacijonalnoj, rasnoj ili verskoj osnovi. 
 • Zabranjeno je slanje spam fporuka korisnicima usluga Minioglasi.com. Spam poruka je više puta ponovljena poruka koja jeste ili nije u vezi sa oglasom oglašivača.
 • Zabranjeno je slanje poruka, formiranje grupa i događaja u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali. 

9. TRGOVINA IZMEĐU KORISNIKA USLUGA
Minioglasi.com ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga Minioglasi.com je na sopstveni rizik i Minioglasi.com niti njegov vlasnik, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

10. IZJAVA O ODGOVORNOSTI TEHNOPOLIS D.O.O.
Korišćenje Minioglasi.com je na isključivu odgovornost korisnika. TEHNOPOLIS D.O.O. ne garantuje neprekidnost korišćenja Minioglasi.com, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Minioglasi.com, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe Minioglasi.com. TEHNOPOLIS D.O.O. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci internet usluga. TEHNOPOLIS D.O.O. ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni sam sadržaj postavljen od strane korisnika. TEHNOPOLIS D.O.O. ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i drugo. Korisnik izričito prihvata da TEHNOPOLIS D.O.O. ne može biti odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije. Minioglasi.com može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema. TEHNOPOLIS D.O.O. zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa Minioglasi.com, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja, a naročito radi očuvanja integriteta Minioglasi.com, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja. TEHNOPOLIS D.O.O isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije TEHNOPOLIS D.O.O nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici usluga razmenjuju koristeći poruke. 
 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije TEHNOPOLIS D.O.O nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga. 
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije TEHNOPOLIS D.O.O nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na Minioglasi.com. 
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije TEHNOPOLIS D.O.O nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim oglasima ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima. 
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Minioglasi.com nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnlka usluga.

11. AUTORSKA PRAVA I DRUGA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

TEHNOPOLIS D.O.O. ima isključiva autorska prava na Minioglasi.com i na pojedine elemente koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili Minioglasi.com u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od TEHNOPOLIS D.O.O. kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava TEHNOPOLIS D.O.O. i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri. Minioglasi.com sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Minioglasi.com. Postavljanjem unosa na Minioglasi.com, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom korisniku i posetiocu Minioglasi.com. Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela Minioglasi.com je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost TEHNOPOLIS D.O.O., uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Minioglasi.com internet stranice. TEHNOPOLIS D.O.O. ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

12. OBAVEZE KORISNIKA
Korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Minioglasi.com, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, korisnici to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga. Sadržaj koji korisnici objave na Minioglasi.com može sadržati URL link ili internet adresu koja vodi isključivo ka stranama u okviru Minioglasi.com. TEHNOPOLIS D.O.O. zadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Minioglasi.com. Korisnicima Minioglasi.com se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao TEHNOPOLIS D.O.O. kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju njegov nesmetani rad. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranica Minioglasi.com kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Korisnici ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Minioglasi.com. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti. Korisnik se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako TEHNOPOLIS D.O.O. društvu, tako i drugim korisnicima Minioglasi.com. TEHNOPOLIS D.O.O. nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih korisnika kada je u pitanju upotreba Minioglasi.com. TEHNOPOLIS D.O.O. ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj objavljen i od strane korisnika na Minioglasi.com u skladu sa svrhom Minioglasi.com.  Registracijom, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Uslova korišćenja, primeni Lista nedozvoljenih ponašanja definisana u ovim Uslovima korišćenja.

13. NEDOZVOLJENA PONAŠANJA
Listom nedozvoljenih ponašanja određeni su predmeti čije oglašavanje posredstvom Minioglasi.com nije dozvoljeno, kao i sadržaji i ponašanja koja nisu dozvoljena, a metode sankcionisanja takvih pojava unutar Minioglasi.com uređene su ovim Uslovima korišćenja. Lista nedozvoljenih ponašanja nije konačna i može se menjati bez posebnog obaveštenja korisnika. Korisnik se obavezuje da pre kreiranja ponude proveri da li se predmet koji će se prodavati nalazi na Listi nedozvoljenih ponašanja. Minioglasi.com zadržava pravo da ukloni ponudu, kao i pojedinačne sadržaje unutar ponude, čak i ako se u tom trenutku ne nalaze na listi nedozvoljenih ponašanja, bez posebnog obrazloženja. Lista nedozvoljenih ponašanja:

 • Zabranjeno je oglašavati se neistinito i lažno, dovoditi nekoga u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost. 
 • Zabranjeno je oglašavati se u formi javnog obraćanja ili proglasa. 
 • Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. 
 • Zabranjeno je korišćenje URL-ova ka oglasima ili stranicama na Minioglasi.com u spam e-mail porukama korisnika ka drugim korisnicima Interneta, koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka. 
 • Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promovise "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame. 
 • Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije predmeta već sadrže graflčku obradu radi isticanja, logotip firmi drugih internet portala kao i fotografije osoba. 
 • Zabranjeno je unositi speciaIne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa. Zabranjeno je unositi tekstove koji nlsu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati, tagovi radi bolje posecenosti i slično). 
 • Zabranjeno je ušestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga. Učestalim se smatra češće od jednom u 3 dana. 
 • Zabranjeno je postavljanje ponuda sa namerom otežavanja prodaje kao i ponuda koje su formirane u dogovoru sa prodavcem. Korisnik usluga može prilikom postavljanja oglasa, ako to želi, da dozvoli i dostavljanje nižih ponuda na stvar ili uslugu koju oglašava. Kupac u tom slučaju može dati ponudu koja je niža od zahtevane cene. Ponuda mora biti iskrena i sa namerom kupovine. 
 • Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim, neprikladnim kategorijama i grupama,kao i postavljanje oglasa za kategorije koje nisu predviđene i ne nalaze se na Minioglasi.com internet stranici.

Lista predmeta čije je oglašavanje zabranjeno:

 • Artikli za koje ne postoji kategorija na www.minioglasi.com internet stranici; 
 • Artikli koji ne pripadaju i nisu namenjeni ženskoj populaciji; 
 • Ukradeni artikli; 
 • Preparati, proizvodi i aparati za negu i lepotu koji nemaju deklaraciju;
 • Artikli čija prodaja, kupovina, držanje ili korišćenje predstavlja kršenje propisa Republike Srbije.

14. SANKCIJE ZA KRŠENJE USLOVA KORIŠĆENJA
Za bilo koje kršenje Uslova korišćenja Minioglasi.com, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga Minioglasi.com. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija Minioglasi.com najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Minioglasi.com. Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti TEHNOPOLIS D.O.O. ili oteževanja rada internet stranice Minioglasi.com.

15. PRESTANAK SVOJSTVA KORISNIKA
TEHNOPOLIS D.O.O. ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju i upotrebu Minioglasi.com ili da ograniči njeno korišćenje ili korišćenje drugih usluga TEHNOPOLIS D.O.O. bilo kom korisniku ili budućem korisniku u bilo kom trenutku, bez obrazloženja. Korisnik može otkazati registraciju, u bilo koje vreme, bez obrazloženja, slanjem poruke sa svog naloga. TEHNOPOLIS D.O.O. zadržava pravo da korisniku otkaže registraciju i pristup Minioglasi.com u bilo koje vreme, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili zakona Republike Srbije. Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela. Korisnik kome je otkazana registracija od strane TEHNOPOLIS D.O.O. nema pravo da se ponovo registruje kao korisnik, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Minioglasi.com. Momentom prestanka registracije bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava i dospevaju sve neizmirene obaveze korisnika. Korisnik je u obavezi da plati troškove obrade propisane cenovnicima ukoliko postoje. Sa prikupljenim i obrađenim podacima korisnika TEHNOPOLIS D.O.O. će postupiti u skladu sa zakonom.

16. MARKETING
TEHNOPOLIS D.O.O. pruža i usluge reklamiranja na Minioglasi.com putem banera, bilo da su prethodno izrađeni od strane zainteresovanog lica ili od strane TEHNOPOLIS D.O.O. Reklamiranje na Minioglasi.com moguće je samo uz poštovanje ovih Uslova korišćenja i Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Minioglasi.com zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije baner. Dimenzije i cenovnik za banere nalaze se u Cenovniku za marketing.

17. ISTAKNUTI OGLASI NA POČETNOJ STRANICI MINIOGLASI.COM
Minioglasi.com nudi mogućnost zakupa prodajnog Internet prostora (u daljem tekstu: istaknuti oglasi) u kome se prikazuju oglasi na početnoj stranici Minioglasi.com internet stranice. Domen istaknutih oglasa, kao i svi njegovi poddomeni, ostaju u vlasništvu TEHNOPOLIS D.O.O. i korisnik usluga ne polaže nikakva vlasnička prava nad njima. Korisnik usluge istaknutih oglasa mora u svemu poštovati Uslove korišćenja Minioglasi.com. U slučaju trajnog blokiranja korisničkog naloga blokira se i njegov oglas koji je postavio u istaknutim oglasima. Iz razloga više sile ili tehničkih problema,istaknuti oglasi možu biti nedostupani. Korisnik usluga ni u kom slučaju ne može od TEHNOPOLIS D.O.O. zahtevati bilo kakvu odštetu zbog nedostupnosti oistaknutih oglasa. TEHNOPOLIS D.O.O. zadržava pravo da istaknute oglase ukine ili izmeni kako bi obezbedio poštovanje Uslova korišćenja ili kako bi unapređivao funkcionalnosti istaknutih oglasa. Minioglasi.com zadržava pravo da bez najave menja cene svojih usluga (Cenovnik za kredit, Cenovnik usluga za istaknute oglase i Cenovnik za marketing) u skladu sa svojom poslovnom politikom. Izmenjeni Cenovnik za kredit počinje da se primenjuje 8 (osam) dana nakon objavljivanja na www.minioglasi.com internet stranici. Sve novčane naknade koje se naplaćuju od korisnika usluga obavljaju se prema Cenovniku za kredit, Cenovniku za istaknute oglase i/ili, Cenovniku za marketing koji važi u trenutku plaćanja.

18. KONTAKT SA KORISNIČKIM TIMOM I ZABRANA OBJAVLJIVANIA PREPISKE
Za kontakt sa korisničkim timom Minioglasi.com korisnici se upućuju na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Odgovor administratora ili korisničkog tima Minioglasi.com ne mora da odražava stanovište društva TEHNOPOLIS D.O.O., pa u skladu sa tim korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bile kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima Minioglasi.com sa korisnikom usluga bez prethodne pisane dozvole TEHNOPOLIS D.O.O. ili njegovog ovlašćenog lica.

19. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
TEHNOPOLIS D.O.O. ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji i poslati e-mail svim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene. Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestalo svojstvo korisnika, da se gase sva dosadašnja prava i dospevaju sve neizmirene obaveze, te će svojstvo korisnika biti prekinuto po prethodnim Uslovima korišćenja. Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije. Na sve sporove do kojih može doći između TEHNOPOLIS D.O.O. i korisnika u vezi sa korišćenjem Minioglasi.com kao i korisnika međusobno, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici Minioglasi.com

U Pančevu 25.12.2017. godine.

TEHNOPOLIS D.O.O. Pančevo

marketing

­