ČLAN 1.

Minioglasi.com vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

ČLAN 2.

Pre prikupljanja podataka, Minioglasi.com obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka TEHNOPOLIS D.O.O. Pančevo, sa sedištem u ulici Drinska 17/25, 26000 Pančevo.
  • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Minioglasi.com internet platforme, bezbednost korisnika Minioglasi.com internet platforme, i omogućavanje elektronske trgovine korisnicima Minioglasi.com internet platforme u skladu sa zakonom.
  • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine, kupaca i prodavaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
  • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u TEHNOPOLIS D.O.O. koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
  • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Minioglasi.com internet platforme nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju radi ostvarivanja svojstva korisnika Minioglasi.com internet platforme.
  • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva korisnika, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja svojstva korisnika, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
  • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

ČLAN 3.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime i prezime, datum rođenja, JMBG, pol, adresa, broj mobilnog telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisima.

ČLAN 4.

Način korišćenja Minioglasi.com je uređen Uslovima korišćenja Minioglasi.com.

ČLAN 5.

Sva opšta akta TEHNOPOLIS D.O.O. moraju biti u skladu sa ovim Pravilma. Ukoliko neki opšti akt Minioglasi.com nije u skladu sa ovim Pravilima u pogledu zaštite podataka podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovih Pravila.

ČLAN 6.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja i objave na Minioglasi.com internet stranici.

marketing

­